Maksimalna visina cijena usluga koje pružaju koncesionari

TARIFA LUČKIH USLUGA

Privez i odvez

Osnova za obracun – po BRT Iznos u Kn
0 – 500 110,00
501 – 1500. 125,00
1501 – 2500 350,00
2501 – 5000 640,00
5001 – 7000 790,00
7001 – 10000 1300,00
10001 – 13000 1500,00
13001 – 16000 1700,00
16001 – 20000 2000,00
20001 – 25000 2250,00
25001 – 30000 3100,00
30001 – 35000 3400,00
na svakih dodatnih 1000 BRT - preko 35000 50,00


Maksimalne cijene usluga koje se mogu naplaćivati za privez i odvez plovila na graničnom prijelazu u luci Cavtat:

  • za plovilo do 20 m LOA za privez i odvez ukupno 100,00 kuna
  • za plovilo preko 20 m LOA za privez i odvez ukupno 200,00 kuna
Maksimalne cijene usluga koje se mogu naplaćivati za privez i odvez brodova, ribarica i drugih brodica na operativnoj obali u lučkom području luka Trpanj, Ubli ,Sobra i Prapratno.
  • za sve brodove, ribarice, jahte preko 50 metara duljine jedan privez i odvez 250 kn + PDV.
  • za sve brodove, ribarice, jahte ispod 50 metara duljine jedan privez i odvez 100 kn + PDV.
U dijelovima luka za koje su dodijeljene koncesije za obavljanje djelatnosti priveza i odveza korisnici luke su obvezni koristiti uslugu. Koncesionari smiju naplatiti uslugu samo kada je usluga i pružena

Naknada za privez i odvez na području luke se plaća kao jedna naknada za dvije operacije (privez i odvez) Premještanje sa veza na vez obračunava se kao odvez + privez uz popust od 50%,. Premještanje sa veza na vez ne naplačuje se kada se brod mora premjestiti iz sigurnosnih razloga, te u slučaju kvara. Plovila do 10 m LOA nisu obavezna koristiti uslugu priveza i odveza.

 

Opskrba električnom energijom

 

Osnova obračuna

kn

1.

Izmjerena potrošnja u kWh

8,00 kn/kWh

2.

Priključak 16A 1 faza

150,00 kn

3.

Priključak 32A 1 faza

350,00 kn

4.

Priključak 16A 3 faze

550,00 kn

5.

Priključak 32A 3 faze

1000,00 kn

5.

Nautička plovila paušalno po metru LOA

8,00 kn

Za opskrbu brodova električnom energijom preporuča se mjerenje potrošene energije.

Opskrba vodom

Osnova obračuna

kn / m³

Izmjerena potrošnja u m³

60

Nautička plovila paušalno po metru LOA

5 kn/m

Tarife iz prethodne tablice vrijede za opskrbu brodova u lukama na kopnu, u otočnim lukama maksimalna visina tarife za opskrbu vodom se uvećava za 100%, a po zahtijevu koncesionara i više po posebnoj odluci upravnog vijeća.

Usluga odvoza otpada
OBVEZNA NAKNADA

Svi brodovi u lukama su obavezni platiti naknadu za odvoz otpada (uvrecanog smeca) bez obzira dali koriste navedenu uslugu. Usluga se placa temeljem nedjeljivog dužnog metra i nedjeljivog dana. Plovila koja se u luci zadržavaju do 4 sata i ne koriste uslugu odvoza otpada nisu dužna platiti naknadu.

Nauticka plovila po metru LOA i danu 3,00 kn
Plovila za višednevne izlete po metru LOA i danu 4,00 kn
Megajahte (duljina preko 30 metara) po metru LOA i danu 7,00 kn

Ukoliko je koncesionar u mogucnosti kontrolirati kolicinu otpada koja se odlaže može vršiti naplatu i prema kolicini odloženog otpada:

po maloj vrečici(30 litara) 15,00 kn
po velikoj vrečici (60 litara) 30,00 kn

Tarife iz prethodne dvije tablice vrijede za odvoz otpada sa brodova u lukama na kopnu, u otočnim lukama maksimalna visina tarife za odvoz smeća se uvećava za 50%. Korisnici usluge odvoza krutog otpada dužni su odlagati otpad u plastične vrece.

Usluga ronjenja

Maksimalne cijene usluga koje se mogu naplaćivati za obavljanje ronilačkih usluga u lukama iz nadležnosti LUDNŽ su:
  • 1 sat ronjenja 800,00 kuna s PDV-om
  • priprema za ronjenje do 500,00 kuna s PDV-om

LUČKA UPRAVA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE 
Vukovarska 2, 20000 Dubrovnik, Hrvatska
OIB: 24022900278
Tel: +385 20 322 045
Fax: +385 20 322 046

email: ludnz@optinet.hr